Osuuskunnan säännöt

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Lakeuden Ilmailuosuuskunta, kotipaikka Ilmajoki

 

2 § Toimiala

Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on harrasteilmailu kaikissa muodoissaan. Osuuskunta voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa.

 

3 § Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää osuuskunnan palveluja

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

 

4 § Jäsenyyden hakeminen, siitä erottaminen ja eroaminen

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.  Jäsenenä voi olla vain henkilöjäseniä. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsen voidaan erottaa, jos hän on laiminlyönyt jäsenyydestä  johtuvan velvollisuutensa, on toiminnallaan aiheuttanut kohtuutonta haittaa osuuskunnalle tai on selkeästi luopunut osuuskunnan toiminnasta. Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Erotetulla jäsenellä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä osuuskunnan kokoukselle. Siirtoa koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnan hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai toiminimenkirjoittajalle kuukauden kuluessa siitä, kun erottamispäätöksestä on kirjallisesti ilmoitettu erotetulle hänen jäsenluetteloon merkittyyn tai muutoin osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseensa. Hallituksella on oikeus omasta aloitteestaankin siirtää asia osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Erotettu saa moittia osuuskunnan kokouksen erottamispäätöstä tuomioistuimessa.

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Eroilmoitus katsotaan osuuskunnalle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai muulle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa toiminimi.

 

5 § Jäsenluettelo

Hallituksen on huolehdittava siitä, että osuuskunnan jäsenistä pidetään jäsenluetteloa lain vaatimalla tavalla. Jäsenluettelo ja luettelo entisistä jäsenistä on pidettävä osuuskunnan jäsenten ja osuuskunnan velkojien nähtävänä. Jäsenellä ja velkojalla on oikeus saada jäljennös luettelosta tai sen osasta kulujen korvaamista vastaan. Sama oikeus on muillakin, jotka osoittavat etunsa sitä vaativan.

 

6§ Osuus, osake ja osuus-, osakemaksu

 

Jäsenellä on oltava yksi osuus tai osake. Osuuden nimellisarvo on sata(100) euroa ja osakkeen nimellisarvo on sata (100) euroa, minkä suuruisen osuusmaksun jäsenen tulee maksaa osuuskunnan osoittamalle pankkitilille jäsenhakemuksen yhteydessä. Mikäli henkilöä ei hyväksytä jäseneksi, summa palautetaan.

 

Jäsenellä on oikeus panna osuuskuntaan osuutta koskevana osuusmaksuna muuta omaisuutta kuin rahaa (apporttiomaisuus). Työsuoritusta tai palvelun suorittamista koskeva sitoumus ei voi olla apporttiomaisuutta. Apporttiomaisuuden hyväksyminen osuutta koskevaksi osuusmaksuksi edellyttää osuuskunnan jäsenten yksimielistä päätöstä.

 

7 § Vapaaehtoinen osuus tai osake

 

Jäsen voi osallistua osuuskuntaan yhdellä tai useammalla vapaaehtoisella             osuudella tai osakkeella, sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siitä päättää.

Hallitus voi niin ikään päättääasiasta, jos osuuskunnan kokous on valtuuttanut    hallituksentekemään tällaisia päätöksiä.

 

8 § Liittymismaksu

Osuuskuntaan liittyvältä jäseneltä peritään liittymismaksu, jonka suuruudesta päätetään osuuskunnan kokouksessa. Liittymismaksu maksetaan osuuskunnalle samalla tavoin kuin osuusmaksun ensimmäinen erä. Liittymismaksua ei palauteta.

 

9 § Lisämaksuvelvollisuus

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista.

 

10 § Vararahasto ja muut rahastot

Osuuskunnalla tulee olla vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä viisi (5) prosenttia taseen osoittamasta  tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kartutettava, kunnes se on vähintään sadasosan (1/100) taseen  loppusummasta, kuitenkin vähintään 2500 euroa.

Tämän lisäksi rahasto Voittovarat, johon siirretään mahdollinen edellä mainittujen voittojen määrä.

Osuuskunnalla voi olla näiden  lisäksi muitakin rahastoja.

 

11 § Ylijäämä

Mahdollista ylijäämää ei jaeta, vaan se rahastoidaan 10§ huomioiden.

 

12 § Jäsenistön yksimielinen päätös ?

Osuuskunnan kaikki jäsenet voivat yksimielisinä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on päivättävä ja allekirjoitettava. Päätöksessä on mainittava päätökseen osallistuneiden jäsenten nimet. Vähintään kahden jäsenen on allekirjoitettava päätös. Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mitä osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta säädetään. Päätökseen ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää tai liittää ääniluetteloa.

 

13 § Osuuskunnan kokoukset

 

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia.

Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos tilintarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa jäsenten koko äänimäärästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten tai se lain mukaan on muutoin pidettävä. Kokouskutsu on toimitettava neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, ellei hallitus poikkeustapauksessa muuta määrää.

Kokouksessa on kullakin osuudella kymmenen (10) ääntä ja osakkeella (yksi) 1 ääni.

Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Sama koskee vaalia, jossa on valittava useita henkilöitä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset sekä, milloin päätöksestä on äänestetty, äänestyksen tulos.

Puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksen valitseman pöytäkirjan tarkastajan on allekirjoitettava pöytäkirja. Pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettävä osuuskunnan jäsenten nähtävänä. Pöytäkirjat on säilytettävä luotettavalla tavalla. Jäsenellä on korvattuaan osuuskunnan kulut oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta.

 

 

14 § Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa on, sen asianmukaisesti järjestäydyttyä,

1. esitettävä

- tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus

2. päätettävä

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,

- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta,

- vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sanotulta tilikaudelta,

- hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan ja kustannusten korvauksista, sekä

3. valittava

- hallituksen jäsenet sekä

- tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

 

15 § Kutsu osuuskunnan kokoukseen

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta, jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 5 luvun 23 §:ssä mainittuja asioita.

Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille postitse, kirjallisesti lähettiä käyttäen, tekstiviestinä tai sähköpostiviestinä jäsenluetteloon merkittyihin tai muutoin osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista, kutsussa on mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Kokousasiakirjojen ja päätösehdotuksen nähtävänä pitämisestä ennen kokousta on noudatettava, mitä osuuskuntalain 4 luvun 15 §:ssä säädetään.

 

16 § Jäsenen aloiteoikeus

Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

17 § Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on neljä (4) ja  alkaa valintakokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenen on oltava osuuskunnan osakas.

Valinnan jälkeen ensimmäisen hallituksen kokouksen kutsuu koolle ja avaa iältään vanhin hallituksen jäsen,  jonka johdolla valitaan hallitukselle puheenjohtaja  4 vuodeksi. Arvalla valitaan ensimmäisen hallituksen erovuoroinen jäsen 2 vuoden  kuluttua.  Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen mutta siten että vain kaksi (2) kautta yhtäjaksoisesti.

 

18 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia, että hallitus kokoontuu tarvittaessa.

Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrätyssä asiassa toisin päätä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy.

Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan lisäksi yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.  Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat ja sen sivut  on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

 

19 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen on myös huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Tämän lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa

- ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkaeduistaan,

- kutsua koolle osuuskunnan kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,

- laatia ehdotus tilinpäätökseksi,

- laatia ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.

 

 

 

20 § Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää.

Toimitusjohtajan on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Toimitusjohtajan tulee hoitaa päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka osuuskunnan toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja voi ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpiteestä tieto.

Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa osuuskuntaa edellä mainituissa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.

 

21 § Toiminimen kirjoittaminen

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden siten, että oikeutettu kirjoittaa toiminimen hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

 

22 § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös. Jos osuuskunnan liiketoiminnan laajuus niin edellyttää, tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase esitetään vahvistettavaksi. Osuuskunnan ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2016

 

23 § Tilintarkastaja ja tilintarkastus

Osuuskuntaan valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies sen mukaan, mitä voimassa oleva tilintarkastuslaki edellyttää.

Jos tilintarkastaja on valittu, tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus.

Kertomus on luovutettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase on esitettävä vahvistettavaksi.

 

 

 

24 § Osuuskunnan purkaminen, selvitystila ja säästön jakaminen

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa  annetuista äänistä. Jos osuuskunta puretaan, sen omaisuuden säästö jaetaan osuuskunnan kokouksen päättämällä tavalla.

 

25 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

 

26 § Muuta

     Muilta osin noudatetaan Osuuskunta lakia.

 

 

    Ilmajoella 19.08.2015

 

 

Niilo Ala-Könni